Từ ngày 21/10/2020, trang web đã đóng cửa và chuyển nhượng cho người khác, mọi hoạt động của website mới sẽ không liên quan gì đến epubtruyendic.

Ấn vào đây để đến trang